Проектиране и анализ на компютърни алгоритми 2

(изборен курс към ФМИ, СУ, летен семестър 2003-04)


Тестове & проекти:


Учебни занятия:


Преподавателски екип:

Кристиян Хараламбиев, е-mail:

Милослав Средков, е-mail:

Красимир Добрев, е-mail:


Анотация:

Курсът “Проектиране и анализ на компютърни алгоритми 2” е предназначен за студенти от всички курсове, специалности и специализации във ФМИ на СУ, които се интересуват от сложни компютърни алгоритми и техните приложения. Той е разделен на три основни части: сложни структури от данни (дървета, пирамиди и други), алгоритми за точно съчетаниe на низове (класическите алгоритми, суфиксни дървета и техни модификации) и алгоритми за неточно съчетание на низове (разстояние между низове, сходство, празнини и други). При разглеждане на алгоритмите се дава анализ на техните свойства, приложения, предимства и недостатъци. В курса се разглеждат теми за напреднали и се очаква студентите да имат основни познания по структури от данни и алгоритми.


Course Description:

The course “Design and Analysis of Computer Algorithms 2” aims to introduce advanced computer science algorithms and their applications to interested students from all courses and majors. The course material is divided in three main parts: advanced data structures (trees, heaps, etc.), exact matching algorithms (the classical algorithms, suffix trees and modifications), and inexact matching algorithms (distance between strings, similarity, gaps and others). We present algorithms and analyze their complexity, applications, advantages, and disadvantages.


Изисквания към студентите:


Изпити и оценки:

Крайната оценка се формира от един или два теста, както и курсов проект, направени по време на семестъра. Темите на курсовите проекти се задават от преподавателите в края на месец май. Курсовите проекти се разработват за домашно (вкъщи) за предварително определен срок от време. Курсовият проект и тестовете са задължителни.


Учебна програма:


Учебни материали:

Срещу всяка тема от курса преподадена до момента е означен съответния учебен материал. Повечето материали са от [1], [2] и [3] (виж "Литература" по-долу), които могат да се намерят в електронен вариант тук.


Литература:


Интересни линкове: